Prodej ready-made společnosti - nejrychlejší cesta k založení s.r.o.


Prodej ready-made společnosti - postup

Ready-made společnosti slouží k úspoře času a prostředků, které musí začínající podnikatelé běžně vynaložit na založení společnosti. Postup prodeje ready-made společnosti novému majiteli tak musí být pro klienta co nejjednodušší a nejméně náročný na jeho čas.

Od klienta je potřeba ...

 1. Poskytnutí informací o požadavcích na společnost. Na základě těchto požadavků provede prodejce změny prodávané ready-společnosti dle potřeb klienta. Mezi tyto informace patří zejména: nový název společnosti, sídlo, osobní údaje jednatelů, společníků a jejich podíly, předmět podníkání, požadované registrace k daním a další.
 2. Získání souhlasu s umístěním sídla, je-li sídlo umístěno mimo prostory vlastněné klientem nebo pokud prodejce ready-made společnosti neposkytuje klientovi virtuální sídlo.
 3. Obstarání dokladů odborné způsobilosti odpovědného zástupce, je-li předmětem podnikání jiná než volná živnost.
 4. Podepsání potřebných dokumentů u notáře. Na základě informací od klienta připraví prodejce veškeré potřebné dokumenty ke změnám a prodeji ready-made společnosti. Klient se následně dostaví na ověření svého podpisu na těchto dokumentech k notáři nebo na městský úřad.

Vyjma méně obvyklých případů klient nemusí podnikat žádné dálší kroky k prodeji ready-made společnosti, tj. žádné obíhání úřadů, vyplňování formulářů, obstárávání výpisů z rejstříku trestů nebo katastru nemovitostí, atd.

Prodejce zařídí ...

 1. Přípravu všech dokumentů, které jsou potřebné k prodeji a provedení změn u ready-made společnosti dle potřeb klienta.
 2. Ohlášení živností na živnostenském úřadě a obstarání nového výpisu z živnostenského rejstříku.
 3. Změnu společenské smlouvy (respektive zakladatelské listiny) u notáře, je-li to potřeba.
 4. Zápis změn do obchodního rejstříku a pořízení nového výpisu z obchodního rejstříku.
 5. Registrace na Finančním úřadě k vybraným daním (DPH, srážková daň, atd.).
 6. Všechny další náležitosti, které jsou potřeba před nebo během prodeje ready-made společnosti.

Jak dlouho to potrvá?

 • Klientovi by práce na převodu ready-made společnosti neměla zabrat více než 1-2 hodiny.
 • Přípravu a podepsání všech dokumentů, tj. kompletní prodej ready-made společnosti lze stihnout během jediného dne. Všechny změny ready-made společnosti kromě názvu společnosti platí od podepsání dokumentů u notáře. Klient se tak stane ihned novým majitelem a jednatelem společnosti a okamžitě může začít podnikat, přestože změny nejsou ještě zapsány do obchodního rejstříku.
 • Ohlášení živnosti je možné vyřídit během 1-5 dní, nicméně podnikání lze zahájit již ode dne ohlášení, které lze stihnout v den prodeje ready-made společnosti.
 • Zápis do obchodního rejstříku trvá běžně 3-10 pracovních dnů od ohlášení živností. Doba, za kterou je zápis vyřízen záleží na mnoha faktorech jako je místně příslušný rejstříkový soud (pražský Městský soud je jeden z nejpomalejších), přiděleném soudním úředníkovi a správnosti jeho postupů (mnohdy rozhodují vydáním usnesení, ač by neměli), aktuálním vytížení soudu, atd. Tyto faktory nelze zákonnými prostředky ovlivnit.
 • Nový název společnosti, došlo-li k jeho změně, platí až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Do té doby je nutné používat starý název společnosti. Pokud klient spěchá, je lepší ponechat původní název prodávané ready-made společnosti.
 • Nejdůležitějším dokumentem je nový výpis z obchodního rejstříku, který klient obdrží po zápisu do obchodního rejstříku. Vyžadují jej především banky, aby zřídily nový účet pro společnost, nicméně i mezi jednotlivými pobočkami stejné banky se tyto požadavky liší.
 • Registraci k DPH vyřizují některé Finanční úřady na počkání, jiné do 1 týdne.
Prodej ready-made společnosti je možné provést během jednoho dne a samotnému klientovi zabere zhruba 1-2 hodiny. Nový majitel může okamžitě začít podnikat, přičemž nový výpis z obchodního rejstříku obdrží zpravidla do 10 pracovních dnů.