Firma na klíč - nejrychlejší cesta k založení s.r.o.


Firmy na klíč - časté otázky a odpovědi

Je nutné při založení s.r.o. skládat základní kapitál 200 000 Kč?

Základní kapitál firmy, respektive vklady společníků s ručením omezeným ve výši minimálně 200 000 Kč musí být před zápisem do obchodního rejstříku vloženy na speciální účet zřízený v bance. Banka může účet odblokovat až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

V případě společnosti s více než jedním společníkem je možné splatit pouze část základního kapitálů, minimálně však 100 000 Kč. Nicméně je vhodné splatit celý základní kapitál hned při založení firmy, protože nesplacené vklady působí nedůvěryhodně ve výpisu z obchodního rejstříku a pozdější doplacení není administrativně úplně jednoduché a stojí další poplatky.

Je možné složit vklady společníků v nepeněžité formě?

Vklady společníků je možné složit v nepeněžité formě, ale je nutné jmenovat soudního znalce k ohodnocení těchto vkladů. Z praktického pohledu není vhodné skládat základní kapitál v nepeněžité formě z důvodu vyšších nákladů (odměna soudnímu znalci), prodloužení zakládání firmy a zvýšení rizika zamítnutí zápisu do obchodního rejstříku.

Jak je to se základním kapitálem u ready-made firmy na klíč? Proč není potřeba platit 200 000 Kč?

Základní kapitál s.r.o. musí být deponován na speciálním účtu v bance pouze do zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Poté se zpravidla převádí do pokladny firmy.

Zjednodušeně řečeno při prodeji ready-made firmy na klíč se vůči sobě započtou dvě pohledávky:

  1. úplata za převod 100 % obchodního podílu ve výši 200 000 Kč a
  2. předání hotovosti na pokladně ve výši 200 000 Kč.

Formální ošetření těchto pohledávek se u jednotlivých prodejců liší.

Kdy je nutné měnit zakladatelské dokumenty?

Zakladatelský dokument firmy na klíč je nutné změnit notářským zápisem v následujících případech:

  • změna názvu společnosti,
  • přemístění sídla mimo původní obec (není nutné při změně sídla v rámci obce),
  • nestandardním předmětu podnikání, tj. takovém, se kterým nebylo počítáno při založení ready-made společnosti,
  • rozdělení obchodního podílu mezi více společníků,
  • jmenování více než jednoho jednatele (platí pouze pro některé místně příslušné obchodní rejstříky).

Jak je to s ručením u s.r.o.?

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Společníci ručí pouze do výše nesplacených vkladů. Jsou-li všechny vklady splaceny, neručí společníci vůbec.

Jednatelé vůbec neručí za závazky společnosti, pokud řádné plní všechny své zákonné povinnosti. Mezi hlavní povinnosti jednatele patří vykonávání funkce s péčí řádného hospodáře. Pokud jednatel nejedná v souladu se zákonem a způsobí společnosti škodu, odpovídá za tuto škodu. Ve výjimečných případech může nést obdobou odpovědnost například i jediný společník, který není jednatelem, ale ovlivňoval podstatným způsobem chování společnosti. V praxi však dochází k uplatnění ručení jednatele, případně společníka pouze v případě prokázání podvodu.

Proč ready-made, když založení firmy dnes trvá pád dnů a je jednoduché?

Občas se setkáte s názory, že založení, resp. vznik společnosti dnes už trvá jen pár dnů a jednoduché. Formálně má zápis trvat 5 pracovních dnů s využitím standardních formulářů, ale praxe je odlišná. V naprosté většině případů trvá založení firmy alespoň měsíc. Je možné zvládnout založení za kratší dobu, ale jsou k tomu potřeba detailní znalosti právních předpisů a postupů, hodně času a patřičné kontakty.

Standardní formulář návrhu na zápis do obchodního rejstříku má 20 stránek a je jen jedním z mnoha formulářů, dokumentů a potvrzení, které je nutné dokládat k založení s.r.o. na několika různých úřadech. Navíc postup založení, o kterém jste se dočetli na internetu, že fungoval v jednom městě, velmi často nefunguje v jiném městě s jinými místně příslušnými úřady, které vyžadují mírně odlišné dokumenty.

Z těchto důvodů bývá rychlejší a jednodušší využít možnost založení firmy na klíč.